Quý khách có thể tự chọn mẫu từng tráp ghép thành bộ tráp ưng ý theo yêu cầu!

Tráp rượu thuốc khi được mang đến sẽ được dâng lên ban thờ của bên nhà gái nhằm báo cáo với gia tiên về mối hôn sự này và cầu mong sự chúc phúc của tổ tiên. Ngoài ra, tráp này còn mang lại ý nghĩa: mong cho cặp đôi luôn hạnh phúc và nồng nàn như những ly rượu.

Tráp rượu thuốc Hiện Đại RUOU-001Tráp rượu thuốc Hiện Đại RUOU-001 Tráp rượu thuốc Hiện Đại RUOU-003Tráp rượu thuốc Hiện Đại RUOU-003

Tráp rượu thuốc Hiện Đại RUOU-013

Tráp rượu thuốc Hiện Đại RUOU-015

Tráp rượu thuốc Hiện Đại RUOU-006 Tráp rượu thuốc Hiện Đại RUOU-003Tráp rượu thuốc Hiện Đại RUOU-003

Tráp rượu thuốc Hiện Đại RUOU-016

Tráp rượu thuốc Hiện Đại RUOU-003Tráp rượu thuốc Hiện Đại RUOU-005

Tráp rượu thuốc Hiện Đại RUOU-009 Tráp rượu thuốc Hiện Đại RUOU-014

Tráp rượu thuốc Hiện Đại RUOU-002Tráp rượu thuốc Hiện Đại RUOU-002

Tráp rượu thuốc Hiện Đại RUOU-019

Tráp rượu thuốc Hiện Đại RUOU-007 Tráp rượu thuốc Hiện Đại RUOU-020

Tráp rượu thuốc Hiện Đại RUOU-012

Tráp rượu thuốc Hiện Đại RUOU-008

Tráp rượu thuốc Hiện Đại RUOU-017 Tráp rượu thuốc Hiện Đại RUOU-011

Tráp rượu thuốc Hiện Đại RUOU-011

Tráp rượu thuốc Hiện Đại RUOU-018

Tráp rượu thuốc Hiện Đại RUOU-017 Tráp rượu thuốc Hiện Đại RUOU-011