ẢNH MINH HỌA BẤM XEM CHI TIẾT BẢNG GIÁ
Lễ ăn hỏi 3 tráp 3 Tráp 3T.06 -lẵng rượu thuốc50 suất 1.100.000đ
Lễ ăn hỏi 3 tráp 3 Tráp 3T.05 -lẵng rượu thuốc hoa tươi  – 50 suất 1.200.000đ
Lễ ăn hỏi 3 tráp 3 Tráp 3T.02 -lẵng rượu thuốc + chè – 50 suất 1.200.000đ
Lễ ăn hỏi 3 tráp 3 Tráp 3T.04 -lẵng rượu thuốc + hoa quả – 50 suất 1.500.000đ
Lễ ăn hỏi 3 tráp 3 Tráp 3T.01 -lẵng rượu thuốc +lẵng hoa quả – 65 suất 1.700.000đ
Lễ ăn hỏi 3 tráp 3 Tráp 3T.100S -lẵng rượu thuốc +lẵng hoa quả – 100 suất 2.100.000đ
 lễ ăn hỏi 3 tráp rồng phượng chung 3 Tráp 3T.03 -lẵng rượu thuốc +lẵng rồng phượng – 100 suất 2.400.000đ
ẢNH MINH HỌA BẤM XEM CHI TIẾT BẢNG GIÁ
5 Tráp 5T.04 -lẵng rượu thuốc50 suất 2.000.000đ
Lễ ăn hỏi 5 tráp truyền thống cơ bản 5 Tráp 5T.01 -tráp cơ bản  – 75 suất 2.300.000đ
Lễ ăn hỏi 5 tráp truyền thống có hoa lụa 5 Tráp 5T.02 -tráp cơ bản – 100 suất 2.600.000đ
5 Tráp truyền thống 5MS.HL.TT – 100 suất 3.350.000đ
5 Tráp truyền thống 5ANG.HL.TT – 100 suất 3.450.000đ
5 Tráp rồng phượng vảy mới 5MS.HL.RPC.1 – 100 suất 3.650.000đ
  5 Tráp truyền thống vảy dứa 5MS.HL.RPC – 100 suất 4.150.000đ
5 Tráp rồng phượng vảy mới 5ANG.HL.RPC.1 – 100 suất 3.750.000đ
  5 Tráp truyền thống vảy dứa 5ANG.HL.RPC – 100 suất 4.250.000đ
5 Tráp rồng đơn phượng đơn vảy mới 5MS.HL.RDPD.1 – 100 suất 3.850.000đ
  5 Tráp rồng đơn phượng đơn vảy dứa tươi 5MS.HL.RDPD – 100 suất 4.350.000đ
5 Tráp rồng đơn phượng đơn vảy mới 5ANG.HL.RDPD.1 – 100 suất 3.950.000đ
  5 Tráp rồng đơn phượng đơn vảy dứa tươi 5ANG.HL.RDPD – 100 suất 4.450.000đ
5 Tráp đầu rồng phượng mới 5MS.HL.RPC.1 – 100 suất 3.550.000đ
  5 Tráp đầu rồng phượng vảy dứa tươi 5MS.HL.RPC – 100 suất 3.650.000đ
5 Tráp đầu rồng phượng mới 5MS.HL.RPC.1 – 100 suất 3.650.000đ
  5 Tráp đầu rồng phượng vảy dứa tươi 5MS.HL.RPC – 100 suất 3.750.000đ
ẢNH MINH HỌA BẤM XEM CHI TIẾT BẢNG GIÁ
7 Tráp truyền thống 7T.25S – 25 suất 3.200.000đ
7 Tráp truyền thống 7MS.HL.TT – 100 suất 4.200.000đ
Lễ ăn hỏi 7 tráp truyền thống 7 Tráp truyền thống 7ANG.HL.TT – 100 suất 4.300.000đ
7 Tráp rồng phượng vảy mới 7MS.HL.RPC.1 – 100 suất 4.500.000đ
  7 Tráp truyền thống vảy dứa 7MS.HL.RPC – 100 suất 5.000.000đ
7 Tráp rồng phượng vảy mới 7ANG.HL.RPC.1 – 100 suất 4.600.000đ
  7 Tráp truyền thống vảy dứa 7ANG.HL.RPC – 100 suất 5.100.000đ
7 Tráp rồng đơn phượng đơn vảy mới 7MS.HL.RDPD.1 – 100 suất 4.700.000đ
  7 Tráp rồng đơn phượng đơn vảy dứa tươi 7MS.HL.RDPD – 100 suất 5.200.000đ
7 Tráp rồng đơn phượng đơn vảy mới 7ANG.HL.RDPD.1 – 100 suất 4.800.000đ
  7 Tráp rồng đơn phượng đơn vảy dứa tươi 5ANG.HL.RDPD – 100 suất 4.450.000đ
7 Tráp đầu rồng phượng mới 7MS.HL.DRP.1 – 100 suất 4.400.000đ
  7 Tráp đầu rồng phượng vảy dứa tươi 7MS.HL.DRP – 100 suất 4.500.000đ
7 Tráp đầu rồng phượng mới 7ANG.HL.DRP.1 – 100 suất 4.500.000đ
  7 Tráp đầu rồng phượng vảy dứa tươi 7ANG.HL.DRP – 100 suất 4.600.000đ
ẢNH MINH HỌA BẤM XEM CHI TIẾT BẢNG GIÁ
7 Tráp truyền thống 7MS.HL.TT – 100 suất 4.200.000đ
Lễ ăn hỏi 7 tráp truyền thống 7 Tráp truyền thống 7ANG.HL.TT – 100 suất 4.300.000đ
7 Tráp rồng phượng vảy mới 7MS.HL.RPC.1 – 100 suất 4.500.000đ
  7 Tráp truyền thống vảy dứa 7MS.HL.RPC – 100 suất 5.000.000đ
7 Tráp rồng phượng vảy mới 7ANG.HL.RPC.1 – 100 suất 4.600.000đ
  7 Tráp truyền thống vảy dứa 7ANG.HL.RPC – 100 suất 5.100.000đ
7 Tráp rồng đơn phượng đơn vảy mới 7MS.HL.RDPD.1 – 100 suất 4.700.000đ
  7 Tráp rồng đơn phượng đơn vảy dứa tươi 7MS.HL.RDPD – 100 suất 5.200.000đ
7 Tráp rồng đơn phượng đơn vảy mới 7ANG.HL.RDPD.1 – 100 suất 4.800.000đ
  7 Tráp rồng đơn phượng đơn vảy dứa tươi 5ANG.HL.RDPD – 100 suất 4.450.000đ
7 Tráp đầu rồng phượng mới 7MS.HL.DRP.1 – 100 suất 4.400.000đ
  7 Tráp đầu rồng phượng vảy dứa tươi 7MS.HL.DRP – 100 suất 4.500.000đ
7 Tráp đầu rồng phượng mới 7ANG.HL.DRP.1 – 100 suất 4.500.000đ
  7 Tráp đầu rồng phượng vảy dứa tươi 7ANG.HL.DRP – 100 suất 4.600.000đ
1
Nhận báo giá?